Dokumenty

Přihlášení nového vozidla k registraci v registru silničních vozidel

K žádosti se dokládá:

 • technický průkaz vozidla
 • souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, bylo-li zřízeno
 • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR
 • doklad o nabytí vozidla (faktura, kupní smlouva, leasingová smlouva)
 • v případě pořízení nového vozidla z jiného členského státu EU i potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty
 • zvláštní registrační značka pro jednorázové použití, byla-li vydána
 • doklady vlastníka a provozovatele

   

  Zápis změn údajů v registru silničních vozidel
  K žádosti se dokládá:
 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla - ORV
 • doložení právního zájmu žadatele - výzva, nebo rozhodnutí soudu (státní instituce)
 • souhlas vlastníka vozidla, pokud není žadatel vlastníkem a pod.
 • při odcizení tabulek RZ (SPZ) doložit protokol vydaný PČR, při ztrátě čestné prohlášení
 • doklady vlastníka a provozovatele
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - není třeba při odhlášení na nového majitele

    

  Doklady vztahující se k vlastníkovi vozidla
   K žádosti se dokládá:
  Fyzická osoba
 • občanský průkaz nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince povolení k pobytu, udělení azylu)
 • jde li o podnikatele, živnostenský list nebo koncesní listinu
  Právnická osoba
 • výpis z OR ne starší 12 měsíců ke dni, kdy je úkon v registru požadován. Může být použita ověřená kopie
 • zástupce právnické osoby (není li jmenován přímo ve výpisu z obchodního rejstříku) předloží plnou moc od statutárního orgánu a vlastní občanský průkaz

   

  Provozovatel vozidla (není-li totožný s vlastníkem)
   K žádosti se dokládá:
 • plná moc a souhlas vlastníka k provedení úkonu (leasingová smlouva se souhlasem k provedení daného registračního úkonu)

 

© 2008 Register System | Made by PORTALS